Агенция „Митници“ започва реализация на проект, финансиран от ОПДУ

14.11.2016 14:50

Лога ОПДУ АМ

На 31.10.2016 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и Агенция „Митници“ (АМ) бе подписан административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.”

Проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“ цели:

  • хармонизиране на процесите и информационните системи, в съответствие с изискванията на ЕС, интеграция с централни и европейски компоненти и системи;
  • реализиране на електронни онлайн интерфейси с обмен на данни с външни национални и европейски информационни системи;
  • предоставяне на удобни електронни услуги за граждани и бизнес.

В рамките на проекта е предвидено изпълнението на следните основни дейности:

  • Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUM&DS).
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, Surveillance3, CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата и специфициране на необходимите промени в ИС на АМ
  • Информация и комуникация.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се изпълни задължението на Европейската комисия и държавите членки да „изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати и на друга важна информация“. Ще се създаде нова електронна митническа среда в рамките на ЕС, която ще осигури възможност електронното общуване в митническата област в ЕС да е обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да е изключение.

С постигане на заложените в проекта очаквани резултати ще бъде постигнат следния ефект:

- подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;

- поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници – чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

- бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси – гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.

Успешната реализация на проекта ще допринесе за подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда, поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи, бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси.

Общата стойност на проекта е 12 261 266,00 лв.

Срок за изпълнение: от 01.05.2016 г. до 31.12.2018 г.