Списъкът на стоките с повишен риск от измама е заличен от 01.05.2016 г.

20.04.2016 11:42

Списъкът на стоките с повишен риск от измама, посочени в приложение 44в от Регламент (ЕИО) №2454/93 на Комисията, е заличен от 01.05.2016 г.

Не се попълва групата за чувствителни стоки при подаване на транзитна декларация в отправно митническо учреждение (IE015).

Няма разграничение на общите гаранции на ограничена и неограничена валидност.