Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“ се допълва с още една дейност

23.10.2018 14:23

Агенция „Митници“ и Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ подписаха допълнително споразумение към административен договор №BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнение на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“. Със споразумението към проекта е добавена нова Дейност 6 – „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“. Дейността ще изпълни в пълен обхват една от мерките, заложени в Пътната карта към Секторната стратегия „е-Митници“ по отношение на развитието на единния портал за електронно общуване с Българската митническа администрация (БМА), който ще осигури единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация, повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност (при използването на ИС на АМ от вътрешните потребители и при електронното общуване на икономическите оператори и гражданите с БМА), както и подобряване на процеса по управление на цифрови идентичности и достъп.

След изпълнението на дейността ще се постигнат резултати в пет насоки:

  • Ще се изгради развита Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация (БМА).
  • Ще бъде въведена Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с БМА, включително надграден Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ (BCA IAM – СУИД /Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/), надграден е-Портал на Агенция „Митници”, реализиран Единен портал за електронно общуване с БМА с интегрирани надградени СУИД и е-Портал на АМ  и разработена нова вътрешно административна е-услуга за предоставяне на данни от регистър „Митническо представителство“.
  • Ще бъде изготвен анализ на съществуващите роли в информационните системи на Агенция „Митници“ и дефиниране на правила и принципи при създаване на роли в информационните системи на АМ, обвързани с работните места и бизнес функциите на тези системи.
  • Ще бъдат доставени допълнителни лицензи за софтуерните продукти, на които се базира изграденото Решение за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM), за 8000 външни потребители (икономически оператори ), с включена поддръжка за 12 месеца.
  • Ще бъдат обучени 37 служители на АМ (30 потребители и 7 администратори) по отношение администрирането и използването на Единния портал за електронно общуване с БМА.

Предвид включването на новата дейност проектът се удължава с 12 месеца до края на 2019 г, като графикът за останалите дейности остава непроменен. Прогнозната стойност на Дейност 6 е 1 497 467.00 лева с ДДС, а финансирано й е от икономии в рамките на общата стойност на проекта.