Проектът БИМИС 2020 (фаза 1), финансиран от ОПДУ, се разширява с нови дейности

19.12.2018 13:42

На 30.11.2018 г. бе подписано Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“,  с който се прибавят задачи, свързани със сигурността на ИТ-инфраструктурата на Агенция „Митници“ като част от нейната институционалната архитектура. Допълнителните дейности са в изпълнение на европейски изисквания и имат задължителен характер при надграждането на основните митнически системи по проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“.