ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Раздел  IЖиви животни; продукти от животински произход
Раздел  IIПродукти от растителен произход
Раздел  IIIМазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход
   Глава  15

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

       1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503

  TN701
       1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

  TN701
       1503

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

  TN701
       1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1505

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, включително ланолина

  TN701
       1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1510

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509

  TN701
       1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1512

Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

  TN701
       1516

Животински и растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

  TN701
       1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516

  TN701
       1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде

  TN701
       1520

Суров глицерол, глицеролови води и луги

  TN701
       1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

  TN701
       1522

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

  TN701
Раздел  IVПродукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюневи и обработени заместители на тютюна
Раздел  VМинерални продукти
Раздел  VIПродукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености
Раздел  VIIПластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия
Раздел  VIIIКожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
Раздел  IXДървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия
Раздел  XДървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях
Раздел  XIТекстилни материали и изделия от тях
Раздел  XIIОбувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси
Раздел  XIIIИзделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло
Раздел  XIVЕстествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети
Раздел  XVНеблагородни метали и изделия от тези метали
Раздел  XVIМашини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати
Раздел  XVIIТранспортни съоръжения
Раздел  XVIIIОптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
Раздел  XIXОръжия, муниции и техните части и принадлежности
Раздел  XXРазни стоки и продукти
Раздел  XXIПроизведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети