ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Раздел  IЖиви животни; продукти от животински произход
Раздел  IIПродукти от растителен произход
Раздел  IIIМазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход
Раздел  IVПродукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюневи и обработени заместители на тютюна
Раздел  VМинерални продукти
Раздел  VIПродукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености
Раздел  VIIПластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия
Раздел  VIIIКожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
Раздел  IXДървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия
Раздел  XДървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях
Раздел  XIТекстилни материали и изделия от тях
Раздел  XIIОбувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси
Раздел  XIIIИзделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло
Раздел  XIVЕстествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети
Раздел  XVНеблагородни метали и изделия от тези метали
Раздел  XVIМашини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати
   Глава  84

ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ

       8401

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне

  TN701   TN702
       8402

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли "с прегрята вода"

  TN701   TN702
       8403

Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402

  TN701   TN702
       8404

Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); кондензатори за парни машини

  TN701   TN702
       8405

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства

  TN701   TN702
       8406

Парни турбини

  TN701   TN702
       8407

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

  TN701   TN702
       8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

  TN701   TN702
       8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408

  TN701   TN702
       8410

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им

  TN701   TN702
       8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

  TN701   TN702
       8412

Други двигатели

  TN701   TN702
       - 8412 10

- Реактивни двигатели, различни от турбореактивните

      

- Хидравлични двигатели

       - - 8412 21

- - С праволинейно движение (цилиндри)

       - - 8412 29

- - Други

      

- Пневматични двигатели

       - - 8412 31

- - С праволинейно движение (цилиндри)

       - - 8412 39

- - Други

       - 8412 80

- Други

       - 8412 90

- Части

       - - 8412 90 20

- - За реактивни двигатели, различни от турбореактивните

       - - 8412 90 40

- - За хидравлични двигатели

       - - 8412 90 80

- - Други

       8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

  TN701   TN702
       8414

Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи

  TN701   TN702
       8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

  TN701   TN702
       8416

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства

  TN701   TN702
       8417

Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци

  TN701   TN702
       8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415

  TN701   TN702
       8419

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване

  TN701
       8420

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини

  TN701   TN702
       8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

  TN701   TN702
       8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за газиране на напитки

  TN701   TN702
       8423

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне

  TN701   TN702
       8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи

  TN701   TN702
       8425

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове

  TN701   TN702
       8426

Мачтово-стрелови дериккранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

  TN701   TN702
       8427

Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство

  TN701   TN702
       8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

  TN701   TN702
       8429

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци

  TN701   TN702
       8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни)

  TN701   TN702
       8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8425 до 8430

  TN701   TN702
       8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

  TN701   TN702
       8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437

  TN701
       8434

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

  TN701
       8435

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки

  TN701   TN702
       8436

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството

  TN701   TN702
       8437

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и устройствата, използвани във фермите

  TN701   TN702
       8438

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински масла или мазнини

  TN701
       8439

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

  TN701   TN702
       8440

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове

  TN701   TN702
       8441

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия

  TN701   TN702
       8442

Машини, устройства и оборудване (различни от машините от № 8456 до 8465) за подготвяне или производство на клишета, плочи, цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани)

  TN701   TN702
       8443

Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности

  TN701   TN702
       8444

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали

  TN701   TN702
       8445

Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмашините) или машини за намотаване на текстилни материали и машини за подготовка на текстилни прежди с цел използването им в машините от № 8446 или 8447

  TN701   TN702
       8446

Тъкачни станове

  TN701
       8447

Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини, машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини

  TN701   TN702
       8448

Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)

  TN701   TN702
       8449

Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи

  TN701   TN702
       8450

Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене

  TN701   TN702
       8451

Машини и устройства (различни от машините от № 8450) за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текстилни материали и машини за покриване на тъканите или други основи, използвани за производство на подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите

  TN701
       8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини

  TN701   TN702
       8453

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни от шевните машини

  TN701   TN702
       8454

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост

  TN701   TN702
       8455

Валцовъчни машини за метали и техните валци

  TN701   TN702
       8456

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане

  TN701   TN702
       8457

Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали

  TN701   TN702
       8458

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

  TN701   TN702
       8459

Инструментални машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458

  TN701   TN702
       8460

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, полиране или други довършителни операции за обработка на метали или металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевинговъчни машини от № 8461

  TN701   TN702
       8461

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде

  TN701   TN702
       8462

Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе

  TN701   TN702
       8463

Други инструментални машини за обработка на метали или металокерамики, работещи без отнемане на материал

  TN701   TN702
       8464

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло

  TN701   TN702
       8465

Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали

  TN701   TN702
       8466

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от № 8456 до8465, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху машини; държачи на ръчни инструменти от всякакви видове

  TN701   TN702
       8467

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба

  TN701   TN702
       8468

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, различни от тези от № 8515; газови машини и устройства за повърхностно закаляване

  TN701   TN702
       8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство; автоматични регистриращи касови апарати

  TN701   TN702
       8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

  TN701   TN702
       8472

Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориране или пришиване с телчета)

  TN701   TN702
       8473

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от № 8470 до 8472

  TN701   TN702
       8474

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране, формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми

  TN701   TN702
       8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

  TN701   TN702
       8476

Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за размяна на монети

  TN701   TN702
       8477

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

  TN701   TN702
       8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

  TN701   TN702
       8479

Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

  TN701   TN702
       8480

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

  TN701   TN702
       8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

  TN701   TN702
       8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

  TN701   TN702
       8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители

  TN701   TN702
       8484

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

  TN701   TN702
       8486

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в забележка 9, буква В) към настоящата глава; части и принадлежности

  TN701   TN702
       8487

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части

  TN701   TN702
   Глава  85

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

Раздел  XVIIТранспортни съоръжения
Раздел  XVIIIОптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
Раздел  XIXОръжия, муниции и техните части и принадлежности
Раздел  XXРазни стоки и продукти
Раздел  XXIПроизведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети