ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Раздел  IЖиви животни; продукти от животински произход
Раздел  IIПродукти от растителен произход
Раздел  IIIМазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход
Раздел  IVПродукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюневи и обработени заместители на тютюна
Раздел  VМинерални продукти
Раздел  VIПродукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености
Раздел  VIIПластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия
Раздел  VIIIКожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
Раздел  IXДървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия
Раздел  XДървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях
Раздел  XIТекстилни материали и изделия от тях
Раздел  XIIОбувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси
Раздел  XIIIИзделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло
Раздел  XIVЕстествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети
Раздел  XVНеблагородни метали и изделия от тези метали
Раздел  XVIМашини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати
   Глава  84

ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ

   Глава  85

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

       8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

  TN701   TN702
       8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

  TN701   TN702
       8503

Части, изключително или главно предназначени за машините от № 8501 или 8502

  TN701   TN702
       8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

  TN701   TN702
       8505

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави

  TN701   TN702
       8506

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

  TN701
       8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

  TN701   TN702
       8508

Уреди за почистване, работещи чрез вакуум

  TN701
       8509

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински цели, различни от уредите за почистване, работещи чрез вакуум, от № 8508

  TN701
       8510

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател

  TN701
       8511

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели

  TN701   TN702
       8512

Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от № 8539), стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили

  TN701
       8513

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от № 8512

  TN701
       8514

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби

  TN701   TN702
       8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики

  TN701   TN702
       8516

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези в № 8545

  TN701
       8517

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от № 8443, 8525, 8527 или 8528

  TN701
       8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

  TN701
       8519

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук

  TN701
       8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

  TN701
       8522

Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 или 8521

  TN701
       8523

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37

  TN701
       8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

  TN701   TN702
       8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

  TN701   TN702
       8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

  TN701   TN702
       8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

  TN701   TN702
       8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8525 до 8528

  TN701   TN702
       8530

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от № 8608)

  TN701   TN702
       8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от № 8512 или 8530

  TN701   TN702
       8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи

  TN701   TN702
       8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)

  TN701   TN702
       8534

Печатни платки

  TN701   TN702
       8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1 000 V

  TN701   TN702
       8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна

  TN701   TN702
       8537

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от № 8535 или 8536 за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от № 8517

  TN701   TN702
       8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 8536 или 8537

  TN701   TN702
       8539

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени "капсуловани фарове и прожектори", и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) лампи

  TN701   TN702
       8540

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539

  TN701   TN702
       8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди (LED); монтирани пиезоелектрически кристали

  TN701   TN702
       8542

Електронни интегрални схеми

  TN701   TN702
       8543

Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

  TN701   TN702
       8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

  TN701   TN702
       8545

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от други форми на въглерода, със или без метал, за електрически приложения

  TN701   TN702
       8546

Изолатори за електричество от всякакви материали

  TN701   TN702
       8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от № 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

  TN701   TN702
       8548

Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

  TN701   TN702
Раздел  XVIIТранспортни съоръжения
Раздел  XVIIIОптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
Раздел  XIXОръжия, муниции и техните части и принадлежности
Раздел  XXРазни стоки и продукти
Раздел  XXIПроизведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети