ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Раздел  IЖиви животни; продукти от животински произход
Раздел  IIПродукти от растителен произход
Раздел  IIIМазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход
Раздел  IVПродукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюневи и обработени заместители на тютюна
Раздел  VМинерални продукти
Раздел  VIПродукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености
Раздел  VIIПластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия
Раздел  VIIIКожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
Раздел  IXДървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия
Раздел  XДървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях
Раздел  XIТекстилни материали и изделия от тях
Раздел  XIIОбувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси
Раздел  XIIIИзделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло
Раздел  XIVЕстествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети
Раздел  XVНеблагородни метали и изделия от тези метали
Раздел  XVIМашини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати
Раздел  XVIIТранспортни съоръжения
Раздел  XVIIIОптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
Раздел  XIXОръжия, муниции и техните части и принадлежности
Раздел  XXРазни стоки и продукти
Раздел  XXIПроизведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети
   Глава  97

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ

   Глава  98

ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

   Глава  99

СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ПО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА

      

Определени стоки, посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (внос и износ)

       - 9905

- Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване

  NC032   TN701
       - 9919

- Следните стоки, различни от изброените по-горе:
-- Зестра и домакинско имущество, принадлежащо на лице, което премества обичайното си място на пребиваване във връзка с встъпване в брак; лично имущество, придобито по наследство.
-- Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване
-- Ковчези, съдържащи телата на починали, погребални урни с праха на покойници и предмети за украса при погребални церемонии
-- Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации и стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

  NC032   TN701
       9930

Доставка на стоки до плавателни съдове и въздушни превозни средства

  TN701
       9931

Стоки, доставени за екипажа на офшорни съоръжения, или за дейността на двигателите, машините и другото оборудване на офшорното съоръжение

  TN701
       9940

Освобождаване от вносни сборове

       9950

Код, използван единствено при търговията със стоки между държави-членки за отделни сделки, чиято стойност е по-ниска от 200 EUR, и в някои случаи за докладване на остатъчни продукти

  TN701