ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote CD808

Ако върху етикета, в рекламите или в придружаващите документи на стоките се съдържа позоваване на биологичен начин на производство, деклараторът следва да представи сертификат за инспекция C644, както е посочено в член 33, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007 (равностойни продукти). Ако стоките не са равностойни продукти, трябва да се посочи код Y929.
Без да се засягат мерките или действията, предприети съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и/или член 85 от Регламент (ЕО) № 889/2008, свободно обращение в Общността на продукти, неотговарящи на изискванията на посочения регламент, се допуска, при условие че от етикета, рекламите и придружаващите документи бъде премахнато позоваването на биологичен начин на производство.