ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote CD972

Ако декларираните стоки са описани в бележка под линия „MG“ (Военни стоки), свързана с мярката, се забранява прекият или непрекият внос, продажба или трансфер от КНДР на стоките и технологиите, посочени в приложение II, независимо дали са с произход от КНДР, или не (член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1509)