ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote CD983

Kомпетентните органи на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат при условията, които те сметнат за необходими, продажбата, доставката, трансфера или износа на посоченото в приложение III оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, при условие че то е предназначено единствено за употреба с цел защита на персонала на Съюза или на неговите държави-членки в Иран (Член 1a 2 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 359/2011 НА СЪВЕТА)