ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
  Taric информация 

Taric информация - Помощ

Помощната информация е структурирана в съответствие с основните екрани за преглед и включва:

 

 

Начална страница

Taric браузъра дава възможност за преглед на тарифната информация, най-вече на номенклатурните кодове и митническите ставки.

С помощта на браузъра може да се:

Изборът на един от възможните езици води до показването и/или търсенето на информация от ЕС на дадения език, а също и до промяна на езика на интерфейса на браузъра.

На началната страница датата на последната промяна на информацията също се показва. Тя представлява датата, от която е най-актуалната информация, която може да бъде показана и/или търсена с браузъра.  

Дата на валидност на референция

Тази дата представлява датата, за която инфромацията, предоставена от системата, трябва да е в сила.

По подразбиране датата на валидност на референция винаги е телущата дата

Бутон "Избор на текуща дата" автоматично връща датата към текущата, в случай че е била променена преди това.

Когато се въведе не съществуваща дата, например, 2003 02 30, браузърът автоматично въвежда последната валидна дата (в случая 2003 02 28).

Обратно в началото

 

Преглед на тарифата

На екран "Преглед на тарифата" могат да се извършат следните видове операции:

Преглед на номенклатурната структура

Стоковата номенклатура е организирана като йерархично изградена структура. След като се натисне бутон "Преглед на номенклатурната структура", Taric браузърът показва екран "Номенклатурна структура" със списък на разделите. От този списък, след кликване на номера на раздел, е възможно преминаването към списък на глави (двуцифрен код), а след това съответно към списъка с позиции (четирицифрен код), списъка с под-позиции (шестцифрен код), списъка на КН (осемцифрен код), и списъка на TARIC номенклатурата (десетцифрен код), който е на най-ниското йерархично ниво.

Когато бележка под линия е свързана с код от стокова номенклатура, идентификаторът на бележката под линия е посочен до описанието на стоковата номенклатура. Идентификаторът е линк, който подпомага отварянето на прозорец с описание на бележката под линия.

Вместо да разглежда структурата стъпка по стъпка, потребителят може да отиде директно на търсения код чрез въвеждане на кода в поле "Код на стоковата номенклатура" и кликване на бутон "Преглед на номенклатурната структура".  Кодът трябва да е в правилния формат,тоест, 2-, 4-, 6-, 8- или 10-цифрен код. Не е необходимо да се попълват празните места след четвъртата, шестата и осмата цифра.

Ако не е въведен код или формата му е неверен, браузърът показва съобщение за грешка. Браузърът показва търсения код в контекста на съседни кодове.

Преглед на мита и други мерки

Мерките са мита, такси (ДДС и акциз), и нетарифни ограничения и забрани, които са свързани с кодовете от стокова номенклатура.

Мерките винаги се показват за даден код от номенклатура. Има два начина за получаване на информацията за мерките, придружаваща кода от номенклатурата:

 • Номенклатура

Възможно е директно да се премине от екран "Тарифа" към екран "Мита". Потребителят трябва да кликне на кода на номенклатурата на най-ниското ниво, тоест кода, който не притежава кодове на по-ниско йерархично ниво, (т.нар. ""leaf" код"). В този случай, системата отваря екран "Мита" и визуализира всички мерки, приложими за дадения код от стоковата номенклатура.

 • Търсене в мерките

Кодът от номенклатурата трябва да бъде въведен в поле "Код от стокова номенклатура" . Кодът трябва да е в правилния формат, тоест, 2-, 4-, 6-, 8- или 10-цифрен код. Не е необходимо да се попълват празните места след четвъртата, шестата и осмата цифра.

След кликване на бутон "Търсене в мерките", системата визуализира всички мерки, свързани с този код, за всички държави на произход/назначение.

Ако е избрана държава на произход/назначение, резултатът ще се отнася само за тези мерки, които са приложими избрания код от стоковата номенклатура и държавата на произход/назначение.

Забележка: Кодът трябва да е "leaf" код. Ако не е избран "leaf" код, системата се обръща към тарифата.

Браузърът показва екран "Мита", на който информацията е представена по следния начин:

 • датата на валидност на референция е избрана за цялата сесия;

 • кодът от стоковата номенклатура с описание на стоката;

 • Бележки под линия, придружаващи кода от номенклатурата (ако има);

 • Информация за номенклатурни групи, към които принадлежи дадения код;

 • мерната единица;

 • ограничения и забрани, отнасящи се до вноса и/или износа на стоки  (със съответните бележки под линия, регламенти,  допълнителни кодове и условия);

 • единични стойности стандартни стойности на вноса (със съответните бележки под линия, регламенти, допълнителни кодове и условия);

 • мита за дадени групи държави и държави или за конкретна държава (със съответните бележки под линия, регламенти, допълнителни кодове, условия, order number на квоти и линкове към екран "Изчисления по Мьорзинг");

 • такси (със съответните бележки под линия, регламенти,  допълнителни кодове и условия).

Кликването на бутон код на бележка под линия, регламент, допълнителен код и условие отваря екрана с подробната информация. Понякога линкът към текста на бележка под линия е визуализиран на екрана, представящ описанието на допълнителния код. 

Номерът на квота е линк към подробната информация за тази квота в TQS приложението.

Ако мярката е свързана с групата държави, се оказва че за някои държави от тази група не се прилага мярката , тогава, освен акронима на групата държави, се показва и съкращението "Excl.", заедно акронима на изключената държава(държави).

Митата се визуализират по следния начин

 • мерки, засягащи всички държави (erga omnes);

 • мерки, свързани с държави или групи държави.

Митата се сортират според следните атрибути:

 • акроним на държава/група държави;

 • тип мярка;

 • допълнителен код.

Чрез кликване на акронима на държавата или групата държави потребителят ще получи съответната информация на екран "Географски области".

Мьорзинг

Някои мита притежават линк към т.нар. селско-стопански компонент (код по Мьорзинг). След кликване на линка код по Мьорзинг състав на стоката се визуализира екран "Мьорзинг".

За да се изчисли стойността на допълнителното мито за дадени селско-стопански продукти, потребителят трябва да въведе количеството млечни мазнини, протеини, скорбяла/гликоза, захароза, съдържащи се в дадения продукт или да избере допълнителния код (само последните 3 цифри). След това потребителят трябва да кликне на "=" бутон. Системата връща стойностите на компонентите за дадения допълнителен код по Мьорзинг и съответното допълнително мито.

Обратно в началото

 

Търсене на текст

Търсенето на текст позволява търсенето на описания на кодове от стоковата номенклатура, по текстови израз.

Търси се само инфоормация, която е валидна за определената дата на валидност на референция.

Полезни съвети при търсене на текст

В полето за текстовия израз трябва да се въведе търсената дума или примерен текст (дума, изречение, евентуално със специален признак).

Заменян знак (%)

Операторът за замяна на процент показва че символ(и) могат да заемат позицията, определена от този знак.

Пример: при търсене на "пак%", резултатите са текстове, съдържащи "пакети", "пакетиран", "пакетиращ", "пакетиран" и т.н.

Заменян знак (_)

Операторът за замяна на линия под дума показва че всяка дума може да заеме позицията, заемана от този знак.

Пример: при търсене на "процес_", резултатите са текстове, съдържащи  "процеси" или "принадлежащи към процес".

Обратно в началото

 

Търсене на географска област

Търсенето на географска област включва търсене на държавата или групата на държавата.

Държавата се търси чрез въвеждане на ISO кода (например, "LT") или името й. Полученият резултат включва, освен ISO кода на държавата и името й, също и кодовете на всички групи държави, към които принадлежи търсената държава, и геономенклатурния код. 

Групата държави се търси чрез въвеждане на кода на тази група (например, "WTO"). Полученият резултат включва списък на всички държави, членки на тази група, с цялата им съответстваща информация.

Критерии за търсене на географска област

ISO код на държава

Това е кода на държава, даден от Международната организация по стандартизация (ISO) под номер 3166-2 код Алфа. Полученият резултат включва, освен ISO кода на държавата и името й, също и кодовете на всички групи държави, към които принадлежи търсената държава, и геономенклатурния код. 

Име на държава

Това е името на държавата. Полученият резултат включва, освен ISO кода на държавата и името й, също и кодовете на всички групи държави, към които принадлежи търсената държава, и геономенклатурния код. 

Код на група държави

Това е кода на група държави, към която принадлежат две или повече държави. Полученият резултат включва списък на всички държави, членки на тази група, с цялата им съответстваща информация.

Забележка: Само първо въведения критерий на търсене се взема предвид от системата.

Обратно в началото

 

 

Изчисление на мито

Екранът "Изчисление на мито" се използва, за да може да се изчисляват он-лайн мита и такси, приложими в конкретния случай на процедура по внос или износ.

За да се получи информация за митническите ограничения, митата и таксите, дължими за дадена стока, трябва да се предостави информация, съответстваща на тази в ЕАД.

Задължителните полета са обозначени със звездичка *.

Код на стока*

Пълният 10-цифрен код от стоковата номенклатура.

Допълнителни кодове

Допълнителните кодове са съставени от 4 знака. Допълнителните кодове не могат да бъдат въведени във всякаква последователност. В случай, че имаме повече от един код от значение е полето, в което е добавен код. Имаме три полета за допълнителни кодове - 33_3, 33_4, 33_5.

Брутно тегло

Брутното тегло на стоката трябва да се въведе. Полето позволява въвеждането на 16 цифри (включително ".")

Нетно тегло*

Нетното тегло на стоката трябва да се въведе. Полето позволява въвеждането на 16 цифри (включително ".")

Процедура*

Номерът на процедурата трябва да се въведе. Първото подразделение има 4 цифри, а второто - 3 цифри. И двете полета са задължителни.

Преференция*

Номерът на преференцията трябва да бъде избран.

Квота

Идентификаторът на квота трябва да бъде въведен. Той е съставен от 6 цифри.

Статистическа стойност*

Стойността на стоката трябва да бъде въведена. Полето позволява въвеждането на 18 цифри (включително ".")

Резултатът от изчислението ще бъде представен във валутата, избрана тук.

Код на произход на стоката*

Държава на произход/назначение трябва да бъде избрана.

Допълнителни единици

Допълнителните единици могат да бъдат добавени чрез кликване на "+". Полето "Количество" позволява въвеждането на 16 цифри (включително "."). Мерната единица трябва да бъде избрана от списъка.

Допълнителните единици могат да бъдат въведени във всякаква последователност.

За да се премахне допълнителна единица от списъка, потребителят трябва да провери квадратчето от дясната страна на дадената допълнителна единица и да кликне "-" знак.

Сертификати

Сертификати могат да бъдат добавяни чрез кликване на "+". Полето "Код" позволява въвеждането на 4 символа.

Сертификати могат да бъдат добавяни във всякаква последователност.

За да се премахне сертификат от списъка, потребителят трябва да провери квадратчето от дясната страна на даден сертификат и да кликне на "-" знак.

След като е въведена цялата необходима информация, моля натиснете "Подай" бутон.

Ако задължителна информация не може да бъде осигурена или е грешно подадена, ще се визуализира съобщение за грешка, а полето с грешно въведена информация ще бъде обозначено с червена удивителна !. След кликване на знака, ще се появи информация за правилния формат на данните.

Резултатът от изчислението е представен по следния начин:

 • подробна информация за стоката;

 • информация за бележки под линия, придружаващи дадения код от стоковата номенклатура;

 • предупреждения

 • подробна информация за ограничения, мита и такси;

 • обобщена информация, в съответствие с клетка 47 от ЕАД;

 • обща сума за плащане.

При износ, когато не се налагат ограничения на мерки, се показва "само информацията" възможен Внос/Износ без ограничения.

Забележка: Изчислението винаги се осъществява за дата на валидност на референцията определена на Началната страница.

Обратно в началото

 

Важна информация за сертификати

При вноса на стоки за мерки, свързани с типовете мерки 141-144 трябва да се представят специфични сертификати ('доказателство за произход') за серии 2xx и 3xx.

Обратно в началото

 

Преглед на квоти

Системата позволява преглед на квоти, които са били валидни през последните три години, които отговарят на критериите за търсене: Order number и държава/регион на Произход. Необходимо е да бъде зададен поне един критерий за търсене.

Order number

Това е quota order number, който дефинира квотата. Представлява 6-цифрен код, започващ от “09”, но не от “094”. Квотите за лицензи, които се идентифицират с order number започващ от “094” не са в системата.

Произход

Географската област на произход, за която се отнася квотата. Квотата може да бъде асоциирана със страни/региони или група страни. В последния случай се отнася до всички страни/региони, които принадлежат към групата страни в периода на валидност на квотата. Може да се зададе държава/регион като критерий за търсене.

Начална дата

Това е началната дата на периода на валидност на квотата.

Крайна дата

Това е крайната дата на периода на валидност на квотата.

Първоначален обем

Първоначалният обем е стойността на първоначалното количество по квотата.

Баланс

Балансът е стойността на оставащото количество по квотата, което може да бъде отпуснато.

Критично състояние

Индикаторът за критично състояние показва, че квотата е в критично състояние, т.е. е достигнала критично ниво и е почти изчерпана.

Дата на изчерпване

Това е датата, на която квотата е била изчерпана.

Квотата е блокирана до

Това е датата, до която квотата е блокирана. Заявките за отпускане на квота могат да бъдат изпращани, но ще бъдат отпускани след повторното отваряне на квотата.

Дата на достигане на критично ниво

Това е датата, на която квотата е достигнала критично ниво.

Импортиран обем, очакващ разпределение

Това е общата стойност на заявките за квота, очакващи разпределение.

Дата на последно импортиране за разпределение

Това е датата на последно импортиране (заявка за квота), очакващо разпределение.

Асоциирани под-квоти

Това е списък на order numbers на асоциираните под-квоти, когато представената квота е основната квота.

Асоциирани номенклатурни кодове

Това е списъкът с ТАРИК кодове, за които се отнася квотата.

Обратно в началото